Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Θεσσαλονίκης ΙΚΤΙΝΟΣ»
Άρθρο 1
Επωνυμία – Έδρα
Συνιστάται Σωματείο, σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΚΤΙΝΟΣ» ». Έδρα του Σωματείου είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης και η διεύθυνση του Ικτίνου αρ. 5.
Άρθρο 2
2.1. Τα μέλη του Συλλόγου διαπνέονται από αγάπη για το σχολείο στο οποίο φοίτησαν και αποφοίτησαν, σε μια περίοδο όπου οι εποχές, οι μαθητές, οι καθηγητές, τα σχολικά ήθη αλλάζουν διαρκώς, αλλά ό,τι βίωσαν, αγάπησαν και συναποκόμισαν ως ενεργά μέλη αυτής της ανθρώπινης κοινότητας που ονομάστηκε κατά καιρούς «Β’ Γυμνάσιο Αρρένων η Β’ Λύκειο Αρρένων ή Β’ Λύκειο», παραμένει αναλλοίωτο και συνθέτει ένα θετικό ιστορικό κεκτημένο που εγκαλεί όλους και όλες να το διατηρήσουν, να το αναδείξουν και να το αξιοποιήσουν, μεταβιβάζοντας έτσι την «φλόγα» της δημιουργίας και της πνευματικής ελευθερίας στις νέες γενιές που θα φοιτήσουν στο ιστορικό σχολείο, το οποίο δεν θα αρκείται μόνο στις παιδαγωγικές του περγαμηνές αλλά θα ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας και συλλογικής πολιτιστικής έκφρασης για τους αποφοίτους του, όλων των εποχών.
2.2. Σκοποί του Συλλόγου είναι:
α) η καλλιέργεια και ανάπτυξη διαρκούς και πραγματικής φιλίας μεταξύ των μελών του,
β) η σύσφιγξη και εμβάθυνση των σχέσεών τους,
γ) η προαγωγή κοινωνικής και επαγγελματικής αλληλεγγύης τους,
δ) η συμπαράσταση και αλληλεγγύη προς τους μαθητές του Β’ Λυκείου Θεσσαλονίκης,
ε) η συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης της Θεσσαλονίκης,
στ) η διαρκής συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών της προσφερόμενης εκπαίδευσης στο μαθητικό σώμα του σχολείου,
ζ) η προστασία και βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών του σχολείου.
2.3. Απαγορεύεται αυστηρώς η εξάρτηση, έμμεση ή άμεση, του Συλλόγου από πολιτικά κόμματα, πολιτικά πρόσωπα, πολιτικές οργανώσεις, πολιτικούς ή κομματικούς φορείς οιασδήποτε μορφής, καθώς και η συμμετοχή του σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις που έχουν προφανή πολιτικό χαρακτήρα.
Άρθρο 3
Μέσα
Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και πραγματώνεται:
α) Με τακτικές κοινωνίες, πολιτιστικές μορφωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις των μελών του και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
β) Μέσω της συνεργασίας με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Λυκείου Θεσσαλονίκης, με το εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και με τους εκπροσώπους των μαθητών του σχολείου, με τη Σχολική Επιτροπή και με όλους γενικότερα τους φορείς της β΄θμιας και γ΄βάθμιας εκπαίδευσης και του αρμόδιου Υπουργείου.
Άρθρο 4
Μέλη
1. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι ενήλικες:
α) όλοι όσοι αποφοίτησαν από το 2ο Γυμνάσιο ή από το 2ο Λύκειο Θεσσαλονίκης ή από το 2ο (εξατάξιο) Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης ή οκτατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης.
β) όλοι όσοι φοίτησαν στο 2ο Λύκειο Θεσσαλονίκης ή στο 2ο (εξατάξιο) Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης για τρία τουλάχιστον έτη, καθώς και
γ) όσοι φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες έτος, μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον μελών του Συλλόγου και αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
2. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των τακτικών μελών του. Για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου.
3. Για την εγγραφή στο βιβλίο μελών του Συλλόγου απαιτείται η καταβολή του εκάστοτε οριζόμενου «δικαιώματος εγγραφής».
4. Δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο έχουν οι καθηγητές που εδίδαξαν διαχρονικά στο Β’ Λύκειο, με την ιδιότητα του Αριστείνδην Μέλους, μη έχοντες το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, απαλλάσσονται δε από την υποχρέωση της καταβολής συνδρομής.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των μελών
1. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού, να τηρούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να εκπληρώνουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
2. Κάθε μέλος εξακολουθεί και μετά από την διαγραφή ή παραίτησή του να ευθύνεται και για τις εντός του έτους της διαγραφής ή παραίτησης οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σύλλογο.
3. Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών καθώς και το δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Άρθρο 6
Δικαιώματα των μελών
1. Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν στις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες.
2. Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου έχουν επιπλέον δικαίωμα:
α) να λαμβάνουν γνώση του ισολογισμού πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την υποβολή του στη Γενική Συνέλευση καθώς και των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και
β) να υποβάλουν μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφες προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση, αναγόμενες στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.
Άρθρο 7
Παραίτηση Μελών
1. Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε και να αποχωρήσει από το Σύλλογο.
2. Για την παραίτηση απαιτείται έγγραφη δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αποδοχή της παραίτησης από το τελευταίο. Η ιδιότητα του μέλους παύει από την αποδοχή της παραίτησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και, πάντως, αυτοδικαίως, με τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η σχετική δήλωση.
Άρθρο 8
Διαγραφή Μελών
1. Μέλος του Συλλόγου δύναται να διαγραφεί και να πάψει να φέρει την ιδιότητα του μέλους:
α) εάν η συμπεριφορά του είναι αποδεδειγμένα αντίθετη προς τους σκοπούς του Συλλόγου,
β) εάν δεν αποδέχεται ή περιφρονεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) εάν με οποιοδήποτε τρόπο βλάπτει το Σύλλογο,
δ) εάν επί τρία (3) συνεχή έτη δεν καταβάλει τις τακτικές ή έκτακτες συνδρομές, εφόσον μετά την πάροδο του πρώτου έτους οχληθεί εγγράφως ή ηλεκτρονικώς για την καταβολή της συνδρομής και
ε) αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
2. Για τη διαγραφή αποφασίζει προσωρινά το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από έγγραφη κλήση του μέλους προς ακρόαση σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Την διαγραφή εγκρίνει υποχρεωτικά η πρώτη, μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενική Συνέλευση. Εάν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, ο διαγραφόμενος παύει να αποτελεί μέλος του Συλλόγου από την επομένη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Μέλος που διαγράφηκε λόγω μη πληρωμής των συνδρομών του επί 3ετία μπορεί να επανεγγραφεί, ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του νέου μέλους και εφόσον πληρώσει τις οφειλόμενες συνδρομές.
Επανεγγραφή διαγραφέντος για άλλο λόγο δεν είναι δυνατή. Μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται από το Σύλλογο δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του ούτε αξίωση αναζήτησης των συνδρομών τους.
Άρθρο 9
Πειθαρχικά παραπτώματα μελών:
1. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί:
α) Κάθε υπαίτια συμπεριφορά μέλους που εκθέτει το Σύλλογο
β) Κάθε αναξιοπρεπής συμπεριφορά μέλους στο δημόσιο βίο του, εάν δεν ανάγονται σε λόγους διαγραφής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού και
γ) Εάν η συμπεριφορά του εμπίπτει στο άρθρο 2.3. του παρόντος περί εμπλοκής του σε πολιτικά ή κομματικά ζητήματα, κάνοντας ανοίκεια χρήση της ιδιότητάς του ως μέλους του Συλλόγου
2. Πειθαρχικές ποινές είναι:
α) η σύσταση,
β) η επίπληξη,
γ) η προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του μέλους μέχρι έξι μήνες,
δ) η διαγραφή.
3. Αρμόδιο για την επιβολή των πειθαρχικών αυτών ποινών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει με πλειοψηφία τουλάχιστον 6 (έξη) παρόντων μελών του.
4. Πριν από την υποβολή της πειθαρχικής ποινής πρέπει πάντοτε να προηγείται κλήση προς απολογία, που επιδίδεται τουλάχιστον 8 (οκτώ) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απολογία μπορεί να γίνει εγγράφως ή προφορικά, ενώπιον του Συμβουλίου.
Άρθρο 10
Διοίκηση του Συλλόγου
1. Ο Σύλλογος διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι άμισθο και εκλέγεται μαζί με πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη κάθε τρία χρόνια, από την τακτική Γενική Συνέλευση. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση του σύμβουλου που πλειοψήφησε, συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α΄, τον Αντιπρόεδρο Β’, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα και τον Ταμία. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος, ενώ τον Α’ Αντιπρόεδρο κωλυόμενο, ο Αντιπρόεδρος Β’ και τον Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο ο Αναπληρωτής Γραμματέας.
2. Τα δημιουργούμενα κενά στις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτονται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά εκλογής, χωρίς, όμως, τα αναπληρωματικά μέλη να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού
Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση με θέμα την πλήρωση των κενών θέσεων. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη διαπίστωση της αδυναμίας συμπλήρωσης απαρτίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα, εκτάκτως δε, όταν το κρίνει απαραίτητο το Πρόεδρος. Συγκαλείται για το σκοπό αυτό εγκαίρως, εγγράφως, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικώς, από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, καθώς και αν το ζητήσουν εγγράφως προς τον Πρόεδρο τουλάχιστον έξι (6) από τα μέλη του. Αν, στην τελευταία περίπτωση, ο Πρόεδρος δεν συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το συγκαλούν τα μέλη που υπέγραψαν την αίτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) μέλη του (μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ένας Αντιπρόεδρος). Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς να ειδοποιήσει εγκαίρως τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. για τυχόν υφιστάμενο κώλυμά του, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την ιδιότητά του αυτή.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τις υποθέσεις του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του και ενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στη λειτουργία και τους σκοπούς του Συλλόγου, που δεν υπάγεται δυνάμει του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Επίσης:
1. Έχει δικαίωμα να θεσπίζει Θεματικές Επιτροπές λειτουργικού χαρακτήρα, οι οποίες θα ασχολούνται με την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου. Στις Επιτροπές αυτές θα προΐσταται πάντοτε ένα μέλος του Δ.Σ. και μπορεί να συμμετέχουν και μη μέλη του Συλλόγου με αναγνωρισμένη κοινωνική προσφορά.
2. Βασικές Θεματικές Επιτροπές είναι κατά προτεραιότητα οι:
α) Επιτροπή Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Προβολής του έργου του Συλλόγου
β) Επιστημονική Επιτροπή, η οποία ασχολείται με τα ζητήματα παιδείας και επιστημονικής υποστήριξης των θεμάτων των μαθητών και αποφοίτων
γ) Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, στην οποία θα υπάγεται και η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου, η οποία θα δημιουργηθεί άμεσα, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του 1ου Δ.Σ. και την οποία υποχρεούνται να συντηρούν τα εκάστοτε Δ.Σ. του Συλλόγου. Η Τράπεζα Αίματος θα καλύπτει τις ανάγκες των μελών του Συλλόγου και των οικογενειών τους.
δ) Επιτροπή Εποπτείας του Σχολικού Συγκροτήματος, των υποδομών του και του εκπαιδευτικού εξοπλισμού.
Άρθρο 12
Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του Συλλόγου,
β) διευθύνει και συντονίζει τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη αυτών και γενικά διευθύνει τις συζητήσεις και επιβάλλει την ακριβή τήρηση του καταστατικού,
δ) εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις εξώδικες και δικαστικές σχέσεις του, ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής,
ε) δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στο Σύλλογο,
στ) υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και ένταλμα πληρωμής, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα,
ζ) υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γραμματέα των Γενικών Συνελεύσεων τα πρακτικά των αντίστοιχων οργάνων και εκδίδει επίσημα αντίγραφά τους.
Άρθρο 13
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου κρατάει την σφραγίδα και το αρχείο του Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφία του και τηρεί τα προβλεπόμενα από το παρόν Καταστατικό βιβλία. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο και ένταλμα πληρωμής, τηρεί το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και συντάσσει, κατά τη λήξη του έτους, έκθεση πεπραγμένων.
Άρθρο 14
Καθήκοντα Ταμία
1. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη λογιστική τάξη του Συλλόγου και για τη διαχείριση του Ταμείου του. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία και διενεργεί όλες τις πληρωμές και τις εισπράξεις για λογαριασμό του Συλλόγου, ενεργώντας ατομικά. Εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής, τις ετήσιες συνδρομές
των μελών, τις έκτακτες εισφορές, δωρεές, χρηματικές ενισχύσεις του Συλλόγου και γενικά κάθε χρηματικό έσοδο. Ο Ταμίας οφείλει να καταθέτει σε Τράπεζα κάθε ποσό που εισπράττει, κρατώντας στα χέρια του για τις επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου το ποσό που εγκρίνει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Ο Ταμίας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γραμματέα, σε περίπτωση δε κωλύματος και αυτού, από άλλο μέλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 15
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, που εκλέγει και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κάνει έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσει σχετική Έκθεση, την οποία υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να λαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε πληροφορία, βιβλίο ή έγγραφο χρήσιμο για τη διεκπεραίωση του έργου της, καθώς και να προβαίνει σε έρευνες και ελέγχους.
Άρθρο 16
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των ταμειακώς ενήμερων μελών του Συλλόγου.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εκλέγει και παύει το Διοικητικό Συμβούλιο,
β) εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή,
γ) εγκρίνει τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη ή καταλογίζει ευθύνη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
δ) ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο,
ε) τροποποιεί το καταστατικό,
στ) διαγράφει μέλος για σπουδαίο λόγο κατά άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα,
ζ) διαλύει τον Σύλλογο.
3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μία φορά τον χρόνο (τακτική Γενική Συνέλευση) και εκτάκτως οποτεδήποτε (έκτακτη Γενική Συνέλευση), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία συνυπογράφει και ο Γενικός Γραμματέας.
Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση καθορίζουν ακριβώς το είδος της, τον τόπο και το χρόνο που θα γίνει αυτή καθώς και τα θέματα, που θα συζητηθούν. Οι προσκλήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε κάθε μέλος του Συλλόγου, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ή με τηλεομοιοτυπία, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ενώ κατ’ εξαίρεση δια τηλεφώνου. Ανακοίνωση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με το θέμα της ημερήσιας διάταξης δημοσιεύεται έξι (6) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση σε ημερήσια εφημερίδα της πόλης της Θεσσαλονίκης παρόμοια ανακοίνωση τοιχοκολλάται σε ορατό σημείο του κτιρίου του 2ου Λυκείου Θεσσαλονίκης δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
Η μη αποστολή εγγράφων προσκλήσεων στα μέλη δεν επιφέρει ακυρότητα, στο βαθμό που έχουν ενημερωθεί με άλλο τρόπο (με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα, ή κατ’ εξαίρεση δια τηλεφώνου).
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου, η οποία πρέπει να περιέχει το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκληση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά. Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το 1/2 των ταμειακώς ενήμερων μελών. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς νέα πρόσκληση, μέσα σε διάστημα επτά (7) ημερών, στον ίδιο τόπο, χρόνο και την ίδια ώρα, με απαρτία του όσων μελών είναι παρόντα δοθησομένης παράτασης μίας ώρας. Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης καθώς και οι ανακοινώσεις στον τύπο και στο κτίριο του 2ου Λυκείου Θεσσαλονίκης πρέπει να αναφέρουν ρητά ότι σε περίπτωση έλλειψης της απαρτίας του 1/2, η Γενική Συνέλευση θα επαναλαμβάνεται μέσα σε διάστημα επτά (7) ημερών στον ίδιο τόπο, χρόνο και στην ίδια ώρα με απαρτία όσων μελών και αν είναι παρόντα (ταμειακώς ενήμερα) δοθησομένης της παράτασης. Η υπάρχουσα κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης απαρτία δεν ανατρέπεται, αν κατά τη διάρκεια της αποχωρήσουν ορισμένα μέλη.
4. Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, λαμβάνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ειδικά, για να ληφθεί απόφαση για τα ακόλουθα θέματα:
α) τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού,
β) διάλυση του Σωματείου,
γ) παύση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι παρόντα ή να αντιπροσωπεύονται τα 3/5 των ταμειακώς ενήμερων μελών του Συλλόγου και
να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τα 3/4 τουλάχιστον των μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού. Αποφάσεις λαμβάνονται μόνο επί των θεμάτων για τα οποία έγινε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η λήψη απόφασης σε θέμα, που κατά την έναρξη της Συνέλευσης προτείνεται εγγράφως από είκοσι (20) τουλάχιστον αυτοπροσώπως παριστάμενα μέλη.
5. Κάθε μέλος του Συλλόγου δικαιούται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε εξουσιοδοτώντας εγγράφως άλλο μέλος. Η εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά μόνο τη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση και να είναι επικυρωμένη από δημόσια αρχή. Κανένας δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από δύο μέλη.
Άρθρο 17
Εκλογές
1. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, που καταρτίζεται από τη Γραμματεία πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή δηλώνουν ατομικά την υποψηφιότητά τους. Υποψηφιότητες μπορούν να υποδείξουν και τρία (3) μέλη του Συλλόγου.
2. Απαγορεύεται η κάθοδος των υποψηφίων με ξεχωριστά ψηφοδέλτια.
3. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ενώπιον τριμελούς τουλάχιστον Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται ειδικά από τη Γενική Συνέλευση.
4. Στα ψηφοδέλτια τίθενται μέχρι πέντε (5) σταυροί προτίμησης για τους υποψήφιους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τρεις (3) σταυροί προτίμησης για τους υποψήφιους της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται κατά τη σειρά της επιτυχίας τους με σχετική πλειοψηφία.
5. Οι πέντε (5) επιλαχόντες για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά της επιτυχίας τους και καλούνται σε αναπλήρωση των αντίστοιχων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.
6. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μόνο τα μέλη του Συλλόγου
7. Οι ψηφοφόροι για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, επιδεικνύουν επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης του ονόματός τους (ταυτότητα, διαβατήριο ή ό,τι άλλο συναφές)
Άρθρο 18
Πόροι του Συλλόγου Δωρητές και Ευεργέτες
1. Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
2. Τακτικού πόροι είναι:
α) το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών, με ποσό που ορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ.
β) οι ετήσιες συνδρομές των μελών με ποσό που ορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. και
γ) τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου.
3. Έκτακτοι πόροι είναι: οι έκτακτες ή προαιρετικές εισφορές των μελών, κάθε άλλη νόμιμη παροχή, οι δωρεές και οι οικονομικές ενισχύσεις προς το Σύλλογο, οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
4. Δωρητής του Συλλόγου ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δωρίζει στο Σύλλογο εφάπαξ χρηματικό ποσό αντίστοιχο με το πενηνταπλάσιο τουλάχιστον της ετήσιας συνδρομής ή που δωρίζει ισάξια αντικείμενα.
5. Μέγας Δωρητής του Συλλόγου ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δωρίζει στο Σύλλογο εφάπαξ χρηματικό ποσό αντίστοιχο με το πεντακοσιαπλάσιο τουλάχιστον της ετήσιας συνδρομής ή που δωρίζει ισάξια αντικείμενα.
6. Ευεργέτης του Συλλόγου ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δωρίζει στο Σύλλογο εφάπαξ χρηματικό ποσό ή ισάξια
αντικείμενα αντίστοιχα με το χιλιαπλάσιο τουλάχιστον της ετήσιας συνδρομής.
7. Μέγας Ευεργέτης του Συλλόγου ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δωρίζει στην ένωση εφάπαξ χρηματικό ποσό ή ισάξια αντικείμενα αντίστοιχα με το τρισχιλιαπλάσιο τουλάχιστον της ετήσιας συνδρομής.
Άρθρο 19
Βιβλία του Συλλόγου
1. Ο Σύλλογος υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω Βιβλία, σε κλασσική ή ηλεκτρονική μορφή:
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του καθώς και η ταμειακή του ενημέρωση,
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής,
ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και
στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, ενεργητικά και παθητικά.
2. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των βιβλίων.
Άρθρο 20
Τροποποίηση του Καταστατικού
1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 του παρόντος καταστατικού.
2. Για την τροποποίηση των σκοπών του Συλλόγου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών του Συλλόγου. Η συναίνεση των απόντων δίδεται εγγράφως.
Άρθρο 21
Σφραγίδα και έμβλημα του Συλλόγου
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή με διάμετρο περίπου τέσσερα (4) εκατοστά του μέτρου. Στην περιφέρειά της αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η φράση: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ». Στο κέντρο της τίθεται ο αριθμός «2» όπως αυτός εμφανίζεται στη ταμπέλα του Σχολείου.
Άρθρο 22
Διάλυση και Εκκαθάριση του Συλλόγου
1. Για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται σύγκληση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης, που βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 16 παράγραφος 4 του παρόντος Καταστατικού.
2. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου κατά τον προαναφερόμενο τρόπο ή στις περιπτώσεις που ορίζει ο Αστικός Κώδικας, η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στο 2ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και διατίθεται για τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του σχολείου.
Άρθρο 23
Συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού
Κάθε μη προβλεπόμενο από το παρόν Καταστατικό θέμα ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ελληνικής νομοθεσίας.
Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα, αναγνώστηκε ευκρινώς και εις επήκοον όλων των ιδρυτικών μελών του, άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του, και κατόπιν ψηφίστηκε και επικυρώθηκε από αυτά στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 20 Ιουνίου 2011.__

Μπορείτε να βρείτε το Καταστατικό και στην δ/νση: https://docs.google.com/document/d/1yi5IKSjVK-jwmPjjud0wr-jCI-qx6m8vyX8fjc0SjhM/edit?pli=1#

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου